כתב ויתור לשימוש באתר

ברוכים הבאים ל- Traffic Success מבית היוצר של יעקב איתי סמלסון (להלן: "האתר"). האתר מנוהל ומופעל על-ידי שיווק באינטרנט לעסקים בע"מ ת.ד. 2185 יבנה, 81511 (להלן: "שיווק באינטרנט לעסקים"). השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. באתר תמצא תכנים שהשימוש בהם כפוף, בנוסף לתנאי שימוש כלליים אלה, גם להסכם מקוון המתייחס אליהם באופן מיוחד.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

תנאי השימוש באתר האתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

השתתפות בפעילויות השונות
השתתפות בכל פעילות עיסקית, אירועים, הדרכות וכדומה של החברה מותנית בעמידה מלאה בתנאי החברה לרבות תשלום, באם יש, ובתנאי השימוש כפי שהם מופעים בתנאים אלו. פעילויות שיווק מותרות רק בחלק מהאירועים של החברה ויש לפעול בהתאם להנחיות שבאירוע עצמו. ניתן לברר פרטים נוספים בפניה למשרד לפי הפרטים המופיעים למטה במסמך זה.
כל אירוע שלנו אנו מתעדים בצילום וידיאו ותמונות רגילות הכולל פעילות על הבמה ושל הקהל לרבות ההפסקות. בהגעתך לאירוע הנך נותן את הסכמתך לשימוש בכל צילום שיתבצע באירוע בו תופיע בכל צורה שהיא.

תנאי ביטול וזיכוי

בהיעדר הודעה אחרת בעמוד התשלום, ניתן לבטל כל עסקה שמתבצעת דרך האתר תוך 14 ימים ולקבל זיכוי כספי מלא, בניכוי 5% דמי ביטול (או 200 ש"ח, הנמוך מביניהם), למעט תשלום עבור אירועים החלים פחות מ-7 ימים מהמועד בו מתבצע הביטול; במקרה כזה לא תבוטל העסקה ולא יתבצע זיכוי. ההחזר ישלח בצ'ק או בהעברה בנקאית תוך 90 יום מיום תחילת האירוע/פעילות/קורס/סמינר.

הינך מצהיר בזאת כי ברור לך שבמקרה של ביטול שירות איחסון ו/או הקמת אתר, חשבונך בחברה ייסגר לאלתר, ללא יכולת שחזור נתונים.

שירותי האחסון הנם לתקופה המוסכמת והנם משולמים מראש. במקרה של ביטול שירות האחסון לפני תום תקופת האחסון לא יינתן שום החזר על התקופה שלא נוצלה.

השימוש באתר
הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של שיווק באינטרנט לעסקים לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

 • הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מ-האתר.
 • אין להציג תכנים מ-האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
 • אין להציג תכנים מ-האתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
 • אין לקשר ל-האתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 • אין לקשר לתכנים מ-האתר, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מ-האתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;
 • שיווק באינטרנט לעסקים רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.
 • הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.
 • שיווק באינטרנט לעסקים לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מ-האתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את שיווק באינטרנט לעסקים בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

תכנים שמשתמשים מוסרים לפרסום באתר

באתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך, כדוגמת קהילות, קבוצות דיון (פורומים), צ'אטים, תגובות לכתבות (טוק-בקים) בלוגים ושירותים אחרים המאפשרים לך להזין לאתר תכנים משלך – בין בנפרד, באזור המיועד לתכני המשתמשים בלבד ובין ביחד עם תכנים של מערכת שיווק באינטרנט לעסקים. מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

שיווק באינטרנט לעסקים מעודדת את חופש הדיבור ואת קיומו של דיון פורה באתר, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר משתמשי האתר בו. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתר, רשאית שיווק באינטרנט לעסקים לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה אך ורק כדי לנסות למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.

שיווק באינטרנט לעסקים אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת שיווק באינטרנט לעסקים או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם באתר את התכנים הבאים:

 • כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
 • כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
 • כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
 • כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;
 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
 • כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
 • כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
 • כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
 • כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
 • כל תוכן העלול להטעות צרכן;
 • כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;
 • כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;
 • כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;

מערכת אתר שיווק באינטרנט לעסקים אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה להודעה כלשהי שנכתבה ו/או שנשלחה למערכת הדיונים והתגובות.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי אין להניח כי הזהות שמייחסים לעצמם המשתמש במערכת הדיונים והתגובות הינה זהותם האמיתית, ואין להניח כי כותבי הידיעות יודעים כי המידע שהם מספקים הינו אמיתי ו/או מדויק.

שיווק באינטרנט לעסקים רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, בשיווק באינטרנט לעסקים או במי מטעמה. בנוסף, שיווק באינטרנט לעסקים תהיה רשאית במקרה זה למנוע ממך פרסום תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות שיווק באינטרנט לעסקים לפי כל דין.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי משלוח הודעה למערכת הדיונים והתגובות מהווה רישיון ורשות בלתי חוזרת שאינה מוגבלת בזמן וללא תשלום מאת שולח ההודעה למערכת אתר שיווק באינטרנט לעסקים לעשיית כל שימוש בהודעה ובתוכנה.

החליטה שיווק באינטרנט לעסקים לפרסם תוכן שמסרת – היא רשאית לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו.

התכנים שתמסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיך. זכור: עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

שיווק באינטרנט לעסקים מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים באתר. התייחס לתכנים אלה בזהירות ובקפידה. התכנים אינם מתפרסמים מטעמה של שיווק באינטרנט לעסקים, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

שירותים הטעונים רישום

באתר תמצא שירותים הטעונים הרשמה. תוכל ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות.

השימוש בחלק מהשירותים הטעונים רישום, כרוך בתשלום דמי מנוי. ההוראות המתייחסות לתשלום דמי המנוי יימצאו אף הן בהסכם המקוון הנלווה לשירות, אותו תתבקש לאשר.

בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, עיר וארץ מגוריך, את פרטי כרטיס האשראי שלך (אם השירות כרוך בתשלום) וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה למחלקת שירות הלקוחות של האתר או באופן מקוון באתר השירות.

הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות שיווק באינטרנט לעסקים. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת. שיווק באינטרנט לעסקים לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. שיווק באינטרנט לעסקים רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות.

שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.

שיווק באינטרנט לעסקים רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית שיווק באינטרנט לעסקים לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים;
 • אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בשיווק באינטרנט לעסקים או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים או ספקים של שיווק באינטרנט לעסקים;
 • אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר;
 • אם לא השתמשת בשירות במשך תקופה רצופה העולה על ארבעה חודשים, גם לאחר שניתנה לך על כך הודעה בדואר אלקטרוני;
 • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא;
 • אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;
 • אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום);
 • אם יש לך חוב כספי לשיווק באינטרנט לעסקים, או לכל תאגיד בשליטתה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.

קישורים באתר

באתר תמצא קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי שיווק באינטרנט לעסקים, או מטעמה ושיווק באינטרנט לעסקים איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה ש-האתר מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת שיווק באינטרנט לעסקים לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. שיווק באינטרנט לעסקים אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

שיווק באינטרנט לעסקים איננה מתחייבת כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. שיווק באינטרנט לעסקים רשאית להסיר מ-האתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

אינדקס האתרים המקוון באתר מנוהל ומופעל על ידי צד שלישי ומשקף את שיקול הדעת הסובייקטיבי של עורכיו. הציון המופיע לצד כל קישור לאתר, הינו ציון ממוצע של משתמשים אקראיים שבחרו לדרג אותם. אין לייחס אפוא להמלצות, או לתיאור האתרים באינדקס כל תוקף מחייב ואין לראות בהם אמת מידה אובייקטיבית להערכת רמתם או איכותם של האתרים. גם סדר האתרים המופיעים בתוצאות החיפוש באינדקס אינו מעיד על טיבם או חשיבותם של האתרים ולשיווק באינטרנט לעסקים אין כל שליטה על סדר הופעתם. עורכי האינדקס, הקובעים את סדר הופעת האתרים, רשאים לעשות זאת גם על יסוד שיקולים מסחריים (אך אתרים שקודמו כאמור יסומנו באופן המבהיר זאת). תכנם של אתרי אינטרנט וגם מהותם משתנים לעתים תכופות. לכן ייתכן שתיאור האתרים באינדקס לא יהיה שלם, מדויק והעדכני ביותר.

תכנים כלכליים

באתר תמצא תכנים בנושאים כלכליים, לרבות מידע על שוק ההון, שערי ניירות ערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב והמניות הישראליות הנסחרות בחו"ל, נתונים מצרפיים אודות חברות ציבוריות, מידע בדבר המסחר במטבע חוץ וידיעות אחרות. מקורם של חלק מהתכנים הכלכליים במערכת שיווק באינטרנט לעסקים ואילו חלקם האחר מסופק, מנוהל ומופעל על ידי ספקי תכנים.

על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את התכנים הללו, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. אם ברצונך להשתמש בתכנים אלה עליך לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית, ובכלל זה רכישת או מכירת ניירות ערך או במטבע חוץ. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שתמצא באתר תיעשה על אחריותך בלבד.

מדיניות פרטיות

מדיניות זו נכנסת לתוקף ברגע כניסתך לאתר.

שיווק באינטרנט לעסקים מכבדת את פרטיותך באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את מסמך המדיניות.

אנו מתחייבים שלא להעביר את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, או כל פרט מזהה אחר, לגוף שלישי, במידה ותרשם לשירותים המוצעים באתר. באתר מופיעים תכנים הכוללים קישורים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צד שלישי, שלפיכך אינם פועלים לפי מדיניות פרטיות זו. כאשר אתה מתחבר לאתרי אינטרנט אחרים, הצהרת פרטיות זו וכלליה אינם חלים יותר.

מדיניות מרצים

שיווק באינטרנט לעסקים עושה כל שביכולתה על מנת שמרצים מהשורה הראשונה יגיעו וירצו בכנסים, ארועים וסמינרים. שיווק באינטרנט לעסקים אינה מתחייבת כי המרצים המוצגים מראש אכן יגיעו ובמידה ולא יגיעו, היא מתחייבת להחליפם במרצים ברמות דומות ובעלי תכנים מתאימים ורלוונטיים. כל לוחות הזמנים של כל הארועים ניתנים לשינוי בהתאם לנסיבות שאינן תלויות בשיווק אינטרנט לעסקים או אשר משפרות את הארוע ושיווק באינטרנט לעסקים לא תישא בכל אחריות על שינויים לוחות זמנים או אי הגעה של מרצה.

תכנים מסחריים

האתר כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.

שיווק באינטרנט לעסקים לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר. שיווק באינטרנט לעסקים אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. שיווק באינטרנט לעסקים איננה צד לכל עיסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינן של שיווק באינטרנט לעסקים ו/או האתר בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לשיווק באינטרנט בעסקים להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש משיווק באינטרנט לעסקים או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי שיווק באינטרנט לעסקים לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר.

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

שיווק באינטרנט לעסקים אינה טוענת לבעלות בתכנים שאתה מוסר לפרסום באתר. יחד עם זה, כאשר אתה מוסר תכנים, המיועדים לפרסום באתר אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.

במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה לשיווק באינטרנט לעסקים רשיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באתר, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.

במידה ולא קיים חוזה אחר בין אתר שיווק באינטרנט לעסקים לבין גורם המעוניין להציג או להפיץ תכנים מהאתר, הרישיון לשימוש בתכני האתר, לרבות התגובות, יהיה על פי הסכם Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License

ניתן לראות את הגרסה המלאה של הסכם Creative Commons בקישור הבא:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0

אחריות שיווק באינטרנט לעסקים

התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי שיווק באינטרנט לעסקים בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באתר.

השימוש באתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

שיווק באינטרנט לעסקים אינה מתחייבת, כי לתכנים שתפרסם באתר תהיה היענות. שיווק באינטרנט לעסקים אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שתפרסם, ולכן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. שיווק באינטרנט לעסקים לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך.

כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר זה הינה באחריותך המלאה בלבד. שיווק באינטרנט לעסקים אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. שיווק באינטרנט לעסקים לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

יעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. התכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ כזה. בפרט ובמיוחד נכונים הדברים לתכנים המתפרסמים בקהילות ובקבוצות הדיון (פורומים), לרבות התכנים המתפרסמים מטעם מנהלי הקהילות וקבוצות הדיון. תכנים אלה אינם תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים במקום בו הם נדרשים (לדוגמה: תשובת מומחה רפואי לשאלה במסגרת קבוצת דיון איננה תחליף לקבלת יעוץ או טיפול רפואיים בהתאם לצורך). לעתים תכנים אלה משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב. לכן יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. אם החלטת להסתמך על תכנים שפורסמו באתר, או לפעול על פיהם, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ולתוצאותיה.

מיינד טוסטר אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי שיווק באינטרנט לעסקים או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל שיווק באינטרנט לעסקים או אצל מי מספקיה.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את שיווק באינטרנט לעסקים, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את שיווק באינטרנט לעסקים, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצעת ל-האתר.

שינויים באתר והפסקת השירות

שיווק באינטרנט לעסקים תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי שיווק באינטרנט לעסקים בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית שיווק באינטרנט לעסקים להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. שיווק באינטרנט לעסקים תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק שיווק באינטרנט לעסקים את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

סביבת ההצלחה – אתר וורדפרס

הינך מצהיר בזאת כי ידוע לך שבמקרה ובחרת לקבל מהחברה שירות של הקמת אתר וורדפרס – סביבת ההצלחה, יחולו התנאים הבאים:

 • בעת הגדרת האתר בשרת, ייפתח משתמש ברמת מנהל לשימוש החברה בלבד. אין לשנות את פרטי הגישה של משתמש זה, או למחוק אותו, והחברה תעשה בו שימוש למטרות תחזוקה מזדמנות של האתר, הכוללות בין השאר, אך לא רק, גיבוי האתר ובסיס הנתונים. משתמש זה יהיה בתוקף ופעולות התחזוקה ינתנו רק כל עוד האתר מאוחסן בשירותי האחסון של שיווק באינטרנט לעסקים.
 • בעת הגדרת האתר בשרת ייפתח משתמש ברמת מנהל לשימושך, למטרות ניהול שוטף של האתר. המשתמש יוגדר בסיסמת ברירת מחדל, ואתה תוכל לשנות אותה כרצונך בכל עת.
 • ידוע לך כי התשלום בגין סביבת ההצלחה הוא לדומיין אחד בלבד ולספריה ו/או סאב דומיין אחד בלבד. אין להעביר את המערכת, כפי שהותקנה בדומיין המוזמן, לאתרים אחרים שברשותך. אי עמידה בסעיף זה היא עילה לתביעה על הפרת זכויות יוצרים.
 • ידוע לך כי באחריותך להתעדכן בדרישות החוק בדבר הנגשת האתרים ולהתאימו בעצמו ועל חשבונך.

גיבויים ושיחזורים

הינך מצהיר בזאת כי ידוע לך שקבצי האתר, המאוחסן על שרתי HostGator מגובים בתדירות של אחת לשבוע ונשמרים למשך שבוע בלבד. היה ועלה הצורך בשיחזור של קבצי האתר, עליך לשלוח מייל לחברה ובו לנמק את סיבת הבקשה.

הינך זכאי לעד 2 שיחזורים במהלך כל תקופת איחסון. כל שיחזור מעבר לכמות זו יחוייב בסכום של 397 ש"ח בתוספת מע"מ.

הינך מצהיר בזאת כי ברור לך שהגיבויים והשחזורים ניתנים AS-IS וכי לא תהיה לך כל טענה לגבי זמינות השיחזור או איכותו וכי עליך לבצע גיבוי עצמאי לקבצי אתרך מדי תקופה.

אתר סביבת ההצלחה כולל תוסף פרימיום לביצוע גיבוי עצמאי של בסיס הנתונים ושל האתר כולו לרבות מערכת הניהול – וורדפרס, תמונות, הגדרות וקבצי אתר נוספים – הינך מצהיר שהגדרת את התוסף לביצוע גיבוי יומי של בסיס הנתונים וגיבוי שבועי של כל האתר ושאתה דואג להוריד את קבצי הגיבוי מהאחסון ושומר אותם במקום אחר, מאובטח וזמין לשימוש במקרה הצורך.

הינך נותן הרשאה בלתי חוזרת, לשיווק באינטרנט לעסקים, לבצע הגדרה מקבילה להגדרות שאתה מבצע, ולגבות באופן עצמאי את קבצי האתר שלך ובסיס הנתונים ולהעבירים מחוץ לאחסון – הרשאה זו אינה פוטרת אותך מלבצע גיבוי באופן עצמאי כאמור לעיל

זמינות השירות ותמיכה טכנית

רשת האינטרנט היא רשת מחשבים מורכבת מאד. לעיתים יתכנו מצבים שבהם השירות לא יהיה זמין אם במלואו ואם בחלקו, אם מסיבות שתלויות בחברה ואם מסיבות אחרות. ברור כי החברה עושה כל מאמץ שהשירות יהיה זמין 365 ימים בשנה 7 ימים בשבוע 24 שעות ביממה וברציפות.

התחייבות HostGatore היא לשרות של עד 99.9 אחוז! – הינך מסכים לכל התנאים של חברת HostGator  אותם ניתן לקרוא כאן

הינך מצהיר בזאת שידוע לך ששירותי התמיכה כוללים אך ורק טיפול בתקלות אחסון ואינו כולל תקלות וורדפרס לרבות תוספים ו/או תמיכה בפעולות טכנו דמי ו/או ניקוי וטיפול בנזקים הנגרמים מוירוסים או תוכנות זדוניות אשר יכולות לחדור לאחסון ולאתר לרוב בגלל גרסת וורדפרס שאינה מעודכנת, תוספים שאינם מעודכנים, סיסמאות גישה חלשות ו/או תוכנות זדוניות במחשב שלך.

בעת התרחשות תקלה באחסון, לדוגמא האתר אינו עולה, עליך לשלוח מייל לתמיכה עם פרוט התקלה, ואנו נפנה עבורך לתמיכה של HostGator, נפתח קריאה, ובמידת הצורך נעביר אליכם את התשובה עם הנחיות להמשך טיפול עצמאי.

הינך מצהיר שבמסגרת השירות, לא תהיה לך כל טענה כלפי שיווק באינטרנט לעסקים על משך הזמן שייקח לחברת HostGator לטפל בתקלה ו/או לתוצאות הטיפול

טיפול בפניות יעשו במסגרת שעות העבודה הרגילות, ימים א-ה בשעות 09:00 עד 17:00. במידת האפשר, וללא שום התחייבות של החברה, יינתן מענה מורחב מעבר לשעות הללו.

במידה ומקור התקלה הינו וירוס, פריצה או תוכנה זדונית, ניתן לבצע שחזור האתר מגיבוי בהתאם לתנאים המפורטים להלן. במידה והגיבוי האחרון אינו מכיל גרסה נקייה של האתר (ללא הוירוס או התוכנה הזדונית) יהיה עליך להזמין, בתשלום נוסף, שירות סריקה וניקוי האתר שלך.

במידה והאתר נדבק בוירוס, או תוכנה זדונית ולא ניתן לטיפול באמצעות שחזור האתר מגיבוי, עליך להזמין שירות SiteLock גרסת Premium מהקישור הבא
באפשרותינו לספק בתשלום נוסף שירות הזמנת, התקנת וטיפול באתר באמצעות SiteLock.

התקנות באתר

הינך מהצהיר שהאתר שקבלת כולל תוספי וורדפרס שנבדקו ונמצאו תקינים לעבודה עם האתר, האחסון, תבנית העיצוב ועברית.

הינך מצהיר שכל התקנה של תוסף וורדפרס נוסף, הינה באחריותך הבלעדית, וכל תקלה שתגרם לאתר כתוצאה מהתקנה זו או כתוצאה מעדכון גרסת וורדפרס או עדכון גרסת תוספים או השחתה של האתר על ידי גורמים חיצוניים (האקרים) אינה מכוסה על ידי שירותי האחסון ובמידה ותבקש את עזרתנו לשחזר את האתר ו/או לטפל בתקלה – הטיפול יהיה כרוך בתשלום.

השתתפות בתוכנית הליווי PowerUp

תכנית הליווי PowerUp של חברת מיינד טוסטר בע"מ וחברת שיווק באינטרנט לעסקים בע"מ ואני מאשר את התשלום הבא. ידוע לי כי מדובר בתכנית שמטרתה לדחוף אותי קדימה ושהסכם זה אינו ניתן לביטול על-ידי, והוא ללא "נקודות יציאה" וללא כל החזר שהוא. אני מבין מה כוללת התכנית, ומאשר את השתתפותי המלאה.

 • ידוע לי שהתשלום עבור התכנית הנו 995  ש"ח לחודש בתוספת מע"מ כחוק.
 • במעמד ההצטרפות אחוייב בגין 3 החודשים הראשונים ב-3 תשלומים שווים בסך של 2,985 ש"ח בתוספת מע"מ כחוק (סה"כ 3,522 ש"ח כולל מע"מ)
 • ידוע לי שהחל מהחודש הרביעי, התשלום החודשי יהיה בסך 995 ש"ח לחודש בתוספת מע"מ כחוק ואני נותן את הסכמתי לחיוב אוטומטי של הסכום החודשי
 • ידוע לי שאני יכול לבטל בכל עת את ההשתתפות בתוכנית על ידי משלוח מייל עד 5 ימי עסקים לפני סוף כל חודש.
 • ידוע לי כי במידה ולא אחדש תחסם הגישה לתכני התכנית באופן מלא

הצהרות והתחייבות הנרשם, הסכם השתתפות ושמירה על פרטיות וסודיות

 • אני מצהיר כי אני אדם המצוי ברמת אנרגיה גבוהה לעשייה, שיתוף ותמיכה, וכי יש לי את המשאבים הנדרשים והיכולת להשתתף בתכנית הליווי PowerUp.
 • ידוע לי כי לחברת מיינד טוסטר בע"מ ו/או לחברת שיווק באינטרנט לעסקים בע"מ יש שיקול דעת בלעדי לגבי קבלת נרשמים לתכנית, והיא רשאית לדחות את בקשתי להצטרף.
 • אני מצהיר כי ידוע לי כי מספר המקומות בתכנית מוגבל, והקבלה הינה על בסיס התאמה, מקום פנוי והתחייבות שלי להתמיד בתכנית כולה ולמשך 3 חודשים ראשונים
 • אני מצהיר כי הובהר לי מפורשות כי תכנית הליווי PowerU נבנתה עבור אלו שרוצים להצליח ומבוסס על הקצאת זמן מראש עבורי. אשר על כן, אני מצהיר כי לאחר שאתקבל לתכנית הליווי PowerU, לא אהיה רשאי לבטל את השתתפותי ואחויב במלוא התשלום, אם אחליט לפרוש מכל סיבה שהיא.
 • למרות האמור לעיל, היה והשתתפותי תימנע מסיבות מוצדקות ובשל כח עליון אשר אין לי שליטה עליו, החברה תהיה רשאית לוותר לי על חלק מהתשלום העתידי וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ואני אשלם לחברה בכל מקרה סך של 1,000 ₪ (בתוספת מע"מ כחוק) וזאת על מנת לצמצם את הפסדי החברה הנובעים מפרישתי (מעבר לתשלום על המפגשים שחלפו בתכנית). במצב זה לא אהיה זכאי לכל הטבה או בונוס שהתקבלו או אמורים להתקבל מהשתתפותי בתכנית.
 • עם קבלתי הנני מתחייב להמציא את אמצעי התשלום ונותן לכם הוראה לחייב את כרטיס האשראי שלי לפי מספר התשלומים המצוינים בטופס פרטי התשלום. במידה וכרטיס האשראי שלי לא יכובד מכל סיבה שהיא, הנני מתחייב להמציא בתוך 3 ימים אמצעי תשלום אחר.
 • הצטרפותי נעשית לאחר שקראתי את התנאים באופן יסודי, לאחר שבדקתי את כל הסיכונים, לאחר שערכתי את כל הבדיקות וקיבלתי תשובות לכל השאלות ששאלתי, מתוך הבנה מלאה ומתוך רצון חופשי, והיא מחייבת אותי לכל עניין ודבר.
 • כל מידע שאקבל בתוכנית הליווי PowerU הינו סודי, ולא אעשה בו כל שימוש ללא אישור בעל החברה.
 • כל מידע מחברת מיינד טוסטר בע"מ ו/או מחברת שיווק באינטרנט לעסקים בע"מ ו/או משלוחיה שאקבל בתכנית הליווי PowerU, כולל מידע עסקי כתוב ו/או מוקלט ו/או מצולם הינו לשימושי הפרטי, ולא אשווק אותו או אמכור אותו תחת שמי או תחת שם אחר ללא אישור מפורש בכתב מהחברה.
 • אני מבין כי אין לפרש את יחסי האימון כטיפול פסיכולוגי או כל סוג של טיפול תרפויטי אחר. וכן ידוע לי כי במידה ואני נמצא בטיפול פסיכולוגי או בתהליך טיפולי אחר עלי לידע את החברה וחובה עלי לקבל את אישורו של המטפל לתהליך האימון ולהציג אישור בכתב ממנו.
 • אני מצהיר כי הובהר לי כי לא ניתן לערוב לתוצאות התכנית ומבין כי אני מתחיל את התכנית בהבנה שאני הוא האחראי לתוצאות שאשיג ולוקח אחריות על כל הפעילות שלי. אני מסכים לפטור את המאמנים והמרצים, את החברה וכל עובדיה ושלוחיה מכל התחייבות או אחריות לכל פעולה או תוצאה לכל מצב שיווצר כפועל ישיר או בלתי ישיר של הפניות ספציפיות או עצות שניתנו ע"י המאמן.

תנאי שירות ותמיכה – אחסון אתר שהוקם במסגרת סדנת קיק סטארט או תוכנית עסק של 7 ספרות

חלק זה בא לתאר את שירותי האחסון והתמיכה של אתר האינטרנט שלך שהוקם במסגרת סדנת קיק סטארט או תוכנית עסק של 7 ספרות

אתר האינטרנט שלך מאוחסן בשרת ייעודי של חברת מיינד טוסטר המתופעל על ידי צד שלישי – חברת HostGator העולמית.

במסגרת האחסון הינך מקבל אחסון עוצמתי, שעליו נמצאים גם אתרי האינטרנט של חברת מיינד טוסטר, אינטרנט סקסס וקבוצת סקסס גרופ.

חבילת האחסון כוללת שטח אחסון בנפח 1,000 מ"ב ותעבורה חודשית בנפח 10,000 מ"ב

במהלך הסדנא קבלת הרשאות גישה לאחסון והם כוללות מערכת הדרכה מקיפה, באנגלית.

אין להעלות לאחסון קבצי וידאו ו/או אודיו בכלל ולחברת שמורה הזכות למחוק קבצים אלו ללא כל הודעה מוקדמת!

אין להעלות קבצי תמונות ו/או קבצים ארכיון (כגון ZIP) במשקל של מעל 1 מ"ב!

זמינות השירות ותמיכה טכנית

רשת האינטרנט היא רשת מחשבים מורכבת מאד. לעיתים יתכנו מצבים שבהם השירות לא יהיה זמין אם במלואו ואם בחלקו, אם מסיבות שתלויות בחברה ואם מסיבות אחרות. ברור כי החברה באמצעות HostGator עושה כל מאמץ שהאתר יהיה זמין 365 ימים בשנה 7 ימים בשבוע 24 שעות ביממה וברציפות.

הינך מצהיר בזאת שידוע לך ששירותי התמיכה כוללים אך ורק טיפול בתקלות אחסון ואינו כולל תקלות וורדפרס לרבות תוספים ו/או תמיכה בפעולות טכנו דמי.

בעת התרחשות תקלה באחסון, לדוגמא האתר אינו עולה, עליך לשלוח מייל לתמיכה לכתובת support@internetsuccess.co.il עם פרוט התקלה, ואנו נפנה עבורך לתמיכה של HostGator, נפתח קריאה, ובמידת הצורך נעביר אליכם את התשובה עם הנחיות להמשך טיפול עצמאי.

הינך מצהיר שבמסגרת השירות, לא תהיה לך כל טענה כלפי מיינד טוסטר על משך הזמן שייקח לחברת HostGator לטפל בתקלה ו/או לתוצאות הטיפול

טיפול בפניות יעשו במסגרת שעות העבודה הרגילות, ימים א-ה בשעות 09:00 עד 17:00. במידת האפשר, וללא שום התחייבות של מיינד טוסטר, יינתן מענה מורחב מעבר לשעות הללו.

גיבויים ושיחזורים

הינך מצהיר בזאת כי ידוע לך שקבצי האתר, המאוחסן על שרתי HostGator מגובים בתדירות של אחת לשבוע ונשמרים למשך שבוע בלבד. היה ועלה הצורך בשיחזור של קבצי האתר, עליך לשלוח מייל לחברה ובו לנמק את סיבת הבקשה.

הינך מצהיר בזאת כי ברור לך שהגיבויים והשחזורים ניתנים AS-IS וכי לא תהיה לך כל טענה לגבי זמינות השיחזור או איכותו וכי עליך לבצע גיבוי עצמאי לקבצי אתרך מדי תקופה. עליך לבצע גיבוי מלא הכולל את בסיס נתונים, קבצי האתר, תוספים, ותבנית העיצוב.

עזרה בשחזור ו/או בהתקנה מחודשת של האתר, על בסיס הגיבויים שביצעת כרוכים בתשלום נוסף.

התקנות באתר

הינך מהצהיר שהאתר שקבלת כולל תוספי וורדפרס שנבדקו ונמצאו תקינים לעבודה עם האתר, האחסון, תבנית העיצוב ועברית.

הינך מצהיר שכל התקנה של תוסף וורדפרס נוסף, הינה באחריותך הבלעדית, וכל תקלה שתגרם לאתר כתוצאה מהתקנה זו או כתוצאה מעדכון גרסת וורדפרס או עדכון גרסת תוספים או השחתה של האתר על ידי גורמים חיצוניים (האקרים) אינה מכוסה על ידי שירותי האחסון ובמידה ותבקש את עזרתנו לשחזר את האתר ו/או לטפל בתקלה – הטיפול יהיה כרוך בתשלום.

בוררות וסמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם ההסכמים המקוונים הפרטניים הנלווים לשירותים מסוימים באתר, תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.

על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב.

סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

פנה אלינו

שיווק באינטרנט לעסקים מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה:

ממחלקת שירות לקוחות

פניות כאמור ניתן גם לשגר אלינו באמצעות:

או באמצעות המייל: info@wm4biz.com

שינויים לתנאי השימוש באתר זה בלי הודעה

תנאי שימוש הם דינמיים, ולעיתים משתנים, אין עליך להניח שהם יישארו אותו הדבר ועליך להסכים לבדוק אם יש שינויים בתנאים בכל פעם אשר אתה מבקר באתר. אלא אם כן, הבסיס של האתר והתנאים השתנו בצורה כזו שנשלח הודעה באתר או באמצעות האימייל, לא תקבל שום הודעה על שינויים לתנאים אלו, בשום נסיבות, אתר זה אינו מבטיח הודעה. המשך השימוש שלך באתר הינו ראיה לקבלת התנאים של כתב ויתור זה או שינויים שיבוצעו בו.

עדכון אחרון

כתב ויתור זה עודכן בפעם האחרונה ב 01/01/2013